Algemene Voorwaarden

1. AANVAARDING ALGEMENE VOORWAARDEN

MoxiGames, met hoofdkantoor Mobile Link BV, Keizersgracht 560, 1017EM Amsterdam, The Netherlands, www.moxigames.com (hierna ‘Provider’, ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’), biedt premium spellen en andere diensten die geoptimaliseerd zijn voor mobiele apparaten. Deze diensten zijn toegankelijk via een webapplicatie (‘Diensten’).

Door het bezoeken van de website of de bijbehorende WAP-site (‘Websites’) en/of het registreren voor de Diensten, gaat u akkoord met het aangaan van en gebonden worden aan een contract, dat onderworpen is aan de Algemene voorwaarden en het privacybeleid.

Neemt u alstublieft de tijd om deze algemene voorwaarden te lezen en te begrijpen. Als u niet akkoord gaat met de Algemene voorwaarden of het privacybeleid, maak dan geen gebruik van de Websites of de Diensten.

De Algemene voorwaarden en het privacybeleid kunnen van tijd tot tijd bijgewerkt worden. Deze wijzigingen zullen onderdeel uitmaken van de Algemene voorwaarden, zelfs als u niet langer gebruik maakt van de Websites. U bent verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van eventuele wijzigingen aan de Algemene voorwaarden en het privacybeleid.

2. TOEGANG EN BESCHIKBAARHEID

Volledige toegang tot de Diensten kan alleen worden geleverd op basis van een betalend abonnement, dat kan worden aangeschaft voor verschillende perioden en automatisch vernieuwd zal worden als het niet wordt geannuleerd. Wij bieden onze leden volledige toegang zolang zij beschikken over een actief abonnement.

De bijdragen dienen betaald te worden zodra een abonnement genomen wordt, ongeacht of u daadwerkelijk gebruikmaakt van de Diensten; de tegenprestatie voor de bijdragen bestaat uitsluitend uit het recht de inhoud te downloaden, te ontvangen en/of er toegang tot te krijgen.

U gaat ermee akkoord om de kosten, tarieven of andere toeslagen op tijd betaald bij het aanmaken van het abonnement.

De Dienst wordt geleverd zoals deze is en zoals hij beschikbaar is op het moment dat de gebruiker gebruikmaakt van de Diensten, en Provider accepteert geen aansprakelijkheid en geeft geen garantie of persoonlijke instellingen, gegevens of berichten niet (op tijd) zijn opgeslagen, verwijderd of foutief afgeleverd.

Om het meeste te halen uit onze Diensten, moet u in het bezit zijn van de vereiste mobiele communicatiemiddelen met eenvoudige internettoegang. Sommige draadloze applicaties zijn alleen te gebruiken op bepaalde mobiele apparaten. Dit is een probleem van de fabrikant van de apparaten en is dus niet door de Provider op te lossen. Om teleurstelling te voorkomen, verzoeken wij u eerst te controleren of uw apparaat ondersteund wordt, voordat u zich inschrijft voor onze Diensten.

U bent zelf verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat uw apparaten en/of software, de werkzaamheden van Provider niet beïnvloeden of verstoren. Apparaten of software die verstoring veroorzaken, zullen onmiddellijk worden afgesloten van de Diensten en de Provider heeft het recht om direct het abonnement voor de Dienst op te schorten of te beëindigen.

3. LEEFTIJDSBEPERKING

Om gebruik te maken van de Dienst moet u (a) ten minste de leeftijd hebben bereikt zoals vastgesteld in de regels en regelgeving in uw land van inwoning en de toestemming hebben van de factuurbetaler om uzelf in te schrijven en gebruik te maken van de Diensten en (b) akkoord gaan, namens de factuurbetaler en uzelf, met de Algemene voorwaarden en het privacybeleid.

4. BIJDRAGEN

Om volledige toegang te krijgen tot de Diensten die u de bijdragen te betalen die van toepassing zijn.

De diensten zullen in rekening worden gebracht via uw telefoonrekening van de aanbieder van uw netwerk of via een andere geselecteerde betaalmethode. Extra kosten voor tekstberichten van uw aanbieder en/of netwerkkosten kunnen aangerekend worden.

In het gratis welkomstbericht van uw Provider vindt u de informatie over de kosten van de Diensten en de frequentie van de Diensten. Wij verzoeken u dit welkomstbericht te lezen en op te slaan op uw mobiel toestel.

Alle kosten, inclusief kosten voor bestaande abonnementen, zijn onderhevig aan wijzigingen na berichtgeving van de Provider. De Provider zal u tijdig op de hoogte brengen van dergelijke wijzigingen. Als u de nieuwe kosten niet accepteert (die alleen gelden voor de toekomst), kunt u uw abonnement direct opzeggen zodra dat afloopt.

5. VEILIGHEID EN REGISTRATIEPLICHT

Om een veilig gebruik van de Diensten, alsook van de betaling van de verschuldigde bijdragen, te kunnen waarborgen, moet u geregistreerd zijn. U erkent dat de informatie (‘Geregistreerde gegevens’) die u aan ons heeft doorgegeven, juist en volledig is. Als Provider, volgens diens eigen oordeel, reden heeft te geloven dat de Geregistreerde gegevens niet juist of volledig zijn, dan behoudt Provider zich het recht voor om uw account te beëindigen en u niet toe te staan om nu of later gebruik te maken van de Diensten of een onderdeel daarvan.

U bent verantwoordelijk voor het geheimhouden van wachtwoorden en/of accounts die door de Provider aan u zijn geleverd en u bent volledig aansprakelijk voor alle uitgevoerde handelingen met uw wachtwoord of account. U neemt direct contact met Provider op te nemen, als u merkt of vermoedt dat ongeoorloofd gebruik is gemaakt van uw wachtwoord of account of enige andere beveiligingsbreuk. Neem ook contact met ons als u iets verneemt over enig ander onwettig materiaal of dito activiteit op de Diensen, of materiaal of activiteit die deze Algemene voorwaarden overtreedt.

Provider kan u toegang geven tot bepaalde Diensten, zonder dat u zich daarvoor heeft geregistreerd, zoals het inschrijven voor de Dienst via uw mobiel apparaat. In elk van dergelijke gevallen is uw identificatie gebaseerd op gegevens die wij geschikt achten, zoals uw mobiel telefoonnummer.

6. WIJZIGINGEN IN DE DIENSTEN

Wij behouden ons het recht voor de Diensten zonder voorafgaande kennisgeving om het even wanneer bij te werken, te wijzigen, op te schorten of te staken. U gaat ermee akkoord dat wij niet aansprakelijk zijn tegenover u of derden voor een wijziging, opschorting of staking van de Diensten en dat u hierdoor geen recht hebt op enige vergoeding of andere betaling.

7. GEDRAGSCODE
U gaat ermee akkoord dat u de diensten gebruikt met inachtname van volgende gedragscode:

 1. U maakt geen gebruik van de Diensten voor illegale, ongeoorloofde of commerciële doeleinden;
 2. Alle via de Diensten aan u geleverde gegevens behandelt u privé en vertrouwelijk en dergelijke gegevens zult u met niemand delen, zonder de toestemming van Provider of van de persoon die deze gegevens aan u toevertrouwd heeft.
 3. U maakt geen gebruik van de Diensten om deel te nemen aan enige vorm van intimidatie of beledigend gedrag, waaronder, maar niet beperkt tot, het plaatsen van berichten, afbeeldingen of opnamen die belastende, beledigende, racistische, pornografische, obscene of aanstotelijke inhoud bevatten;
 4. U maakt geen gebruik van de Diensten om privacyrechten, eigendomsrechten of andere rechten van Provider of van een persoon te schenden;
 5. U maakt geen gebruik van de Dienst op een manier die de rechten van Provider of van derden overtreedt, plagieert of schendt, waaronder, maar niet beperkt tot, copyright- privacy-, eigendoms- of andere rechten, of voor het plegen van fraude of het op een andere manier overtreden van de wet;
 6. U zult de Dienst niet reproduceren, kopiëren, verkopen of doorverkopen, zowel in zijn geheel als een deel daarvan; en
 7. U dient ervoor te zorgen dat uw uitrusting en/of software de activiteiten van Provider niet verstoort of hindert.

De Provider houdt zich het recht voor om, naar eigen goeddunken, uw gebruik van de Dienst te beëindigen of op te schorten als gevolg van het schenden van één van deze regels en u gaat ermee akkoord dat u geen restitutie ontvangt van de abonnementskosten die al aan ons zijn betaald.

8. REGELS BIJ INBREUKEN

Onverminderd onze andere rechten onder deze Algemene voorwaarden kunnen wij, als u deze Algemene voorwaarden op een of andere manier schendt, of als we een redelijk vermoeden hebben dat u deze Algemene voorwaarden op enige manier geschonden heeft:

 1. u een of meer formele waarschuwingen sturen;
 2. uw toegang tot de Diensten tijdelijk opschorten;
 3. u permanent toegang weigeren tot de Diensten;
 4. computers blokkeren die uw IP-adres gebruiken om toegang te krijgen tot de Diensten;
 5. contact opnemen met (al) uw internetproviders en hen verzoeken uw toegang tot de Diensten te blokkeren;
 6. juridische stappen tegen u ondernemen, zij het voor contractbreuk of anderszins; en/of
 7. uw account voor de Diensten opschorten of verwijderen.

Wanneer we uw toegang tot de Diensten of een onderdeel van de Diensten opschorten, verbieden of blokkeren, mag u geen actie ondernemen om dergelijk opschorten, verbieden of blokkeren te omzeilen (waaronder, maar niet beperkt tot, het aanmaken en/of gebruiken van een ander account).

9. PRIVACYBELEID

Het gebruik van uw persoonlijke gegevens is onderworpen aan ons privacybeleid. Ons privacybeleid is een integraal deel van de Algemene voorwaarden en wanneer u akkoord gaat met de Algemene voorwaarden, stemt u ook in met de wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens behandelen, zoals bepaald in ons privacybeleid.

10. SCHADELOOSSTELLING

U gaat ermee akkoord om Provider, zijn moederbedrijven, filialen, gerelateerde entiteiten, gelieerde bedrijven, ondercontractanten en hun respectievelijke directeurs, bestuurders, tussenpersonen, medewerkers en hun vertegenwoordigers te verdedigen, te vrijwaren en schadeloos te stellen tegen en voor alle aanspraken, schadevergoedingen, rechtszaken, eisen, acties, aansprakelijkheden en andere procedures die tegen hen ondernomen worden door een derde, voortvloeiend uit, of in verband met: (i) het gebruik van de service, de inhoud, de downloads, de software en Websites, met inbegrip van maar niet beperkt tot, uw downloads van de Websites: (ii) schending van de Algemene voorwaarden: (iii) elke schending van expliciete of impliciete verklaring(en) of garantie(s) die zogezegd gegeven zijn door Provider; of (iv) schending van om het even welke wet, voorschrift of rechten van derden. U dient alle eventuele kosten, schadevergoedingen en onkosten te betalen, met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke honoraria van advocaten en kosten die toegekend zijn tegen of anderzijds gemaakt door Provider in verband met of voortvloeiend uit om het even welke dergelijke aanspraak, rechtszaak, actie, aansprakelijkheden, eisen of andere procedure.

11. ANNULERING EN BEËINDIGING

Informatie over de beëindiging van de Diensten en het stopzetten van de SMS-diensten kan worden gevonden op de Websites van de respectievelijke Diensten. In het gratis welkomstbericht van Provider vindt u ook informatie over het stopzetten van de Diensten. Daarnaast kunt u ons ook een e-mail sturen via het e-mailadres op de Websites en/of via onze Diensten of aan supportbe@moxigames.com.

Indien uw land van inwoning een lidstaat is van de Europese Unie en u een abonnement heeft aangeschaft, heeft u het recht dit abonnement binnen 14 dagen, zonder opgaaf van reden, te herroepen. Deze annuleringsperiode verloopt 14 dagen na aanschaf van het abonnement. Om uw recht op annulering uit te oefenen, moet u ons op de hoogte stellen van uw beslissing uw aankoop te herroepen door middel van een eenduidige verklaring. U kunt gebruikmaken van het bijgevoegde Europese herroepingsformulier, maar dit is niet verplicht. Om de herroepingstermijn te halen, is het voldoende dat u uw herroepingsbericht verstuurt vóór de periode is verstreken.

Als u uw aankoop annuleert, zullen wij alle betalingen die wij van u ontvangen hebben terugstorten, zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gebracht van uw besluit de aankoop te annuleren. Er zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor dergelijke terugstorting.

Als u tijdens de annuleringsperiode van de Diensten gebruikmaakt, dient u een bedrag te betalen in verhouding tot wat u geleverd werd tot het moment dat u heeft aangegeven dat u uw abonnement herroept, in vergelijking met het volledige bedrag van het abonnement.

Het recht op herroeping geldt niet bij de vernieuwing van een abonnement.

12. ADVERTEREN

Voor zover uw land van inwoning dat toestaat, mogen wij advertenties en promoties gebruiken. Als voorwaarde van het gebruik van de Diensten, gaat u ermee akkoord dat wij advertenties en andere promoties mogen weergeven op onze Websites en advertenties en promoties mogen weergeven op uw mobiele toestel, of op een andere manier die gerelateerd is aan onze Diensten. U gaat er ook mee akkoord dat u dergelijke advertenties en promoties niet zal blokkeren of anderszins beïnvloeden.

Wij zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet met derden delen. U heeft het recht om ons te verzoeken op geen enkele manier contact met u op te nemen voor direct marketing.

Het tonen van advertenties of promoties op onze Websites of op onze Diensten, betekent niet dat de Provider dergelijke inhoud, producten, diensten of bedrijven ondersteunt of onderschrijft. Provider is geen onderdeel van of verantwoordelijk voor transacties die gerelateerd zijn aan de producten of diensten die beschikbaar zijn gesteld door dergelijke andere partijen, of voor de inhoud of informatie die wordt weergegeven in verband met producten of diensten van derden. U gaat ermee akkoord dat Provider niet aansprakelijk is voor schade van enigerlei aard geleden als gevolg van het aangaan van dergelijke transacties.

13. EIGENDOMSRECHTEN

U bent zich er van bewust en u gaat ermee akkoord dat de software die wordt gebruikt voor de Diensten (‘Software’), de Websites en de Diensten, informatie en merken bevatten die zijn beschermd door een geldige en toepasbare wetten op copyright, bedrijfsgeheim, handelsmerk of andere eigendomsrechten en -wetten. Behalve als anders gesteld in deze voorwaarden, zijn alle bekende, wereldwijde rechten die betrekking hebben op de Websites, Diensten en Software, in of als deel van elke versie, te allen tijde eigendom van Provider (‘Intellectueel eigendomsrecht’).

U gaat ermee akkoord dat u geen aanspraak zult doen op een belang in of bezit van Intellectuele eigendomsrechten en u erkent dat geen Intellectuele eigendomsrechten aan u worden overgedragen en dat u geen rechten verkrijgt, impliciet of expliciet, behalve de rechten die u expliciet toegewezen worden in de Algemene voorwaarden.

U garandeert dat u geen inhoud of producten, geheel of gedeeltelijk afgeleid van de Diensten of Software, zult wijzigen, huren, verhuren, uitlenen, leasen, lenen, verkopen, distribueren, creëren of genereren, behalve in het geval dat Provider u daarvoor expliciet toestemming heeft gegeven.

Provider geeft u, en aanvaardt hierbij, een persoonlijke, beperkte, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, herroepbare en niet-toewijsbare licentie en toestemming om de Software te installeren en de inhoud te downloaden, zodat u gebruik kunt maken van de Diensten op een toegewezen toestel dat enkel voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik is bestemd, en om de Software en Websites te gebruiken in overeenstemming met de algemene voorwaarden, zolang u geen Software, broncodes of inhoud kopieert of wijzigt en geen afgeleid product of inhoud reproduceert, aanpast, overdraagt, distribueert, verkoopt doorverkoopt of creëert, die niet probeert na te bouwen of samen te stellen, of anderszins probeert de broncode te achterhalen en u gaat ermee akkoord geen rechten te verkopen die betrekking hebben op de inhoud, de Software en de Intellectuele eigendomsrechten, deze te coderen, sub-licenties daarvoor uit te geven, deze te bezwaren met zekerheidsrechten of op enige andere manier over te dragen. U garandeert dat u de inhoud, de Software en de Intellectuele eigendomsrechten niet zult wijzigen of gebruik zult maken van aangepaste versies van de Software of de Intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet beperkt tot, om onbevoegde toegang te verkrijgen tot de Diensten. U garandeert dat u de door Provider geleverde interface enkel gebruikt om toegang te krijgen tot de Diensten. Provider geeft hierbij toestemming om één kopie te maken van de informatie in de uitrusting die u gebruikt voor het verschaffen van toegang tot de Dienst en dat u gebruikmaakt van de kopie van de Geregistreerde Gegevens die is gemaakt voor privédoeleinden.

14. GEEN GARANTIE

WIJ, ONZE DIRECTEURS, BESTUURDERS, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS, DOCHTERBEDRIJVEN, PARTNERS, AGENTSCHAPPEN EN LICENTIEVERLENERS (‘DE PROVIDERPARTIJEN’) VERWERPEN ALLE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR SCHADE DIE IS ONTSTAAN ALS GEVOLG VAN HET GEBRUIK VAN DE DIENST, DE INHOUD, DEZE SOFTWARE EN DE WEBSITES. HIERBIJ VERKLAART U DAT U UITDRUKKELIJK HET VOLGENDE BEGRIJPT EN ACCEPTEERT:

 • DE DIENST, DE INHOUD, DE SOFTWARE EN DE WEBSITES WORDEN GELEVERD ZOALS DEZE ZIJN, ZONDER GARANTIE. DE PROVIDERPARTIJEN VERWERPEN, ZOLANG DE WET DAT TOESTAAT, ALLE GARANTIES, IMPLICIET, EXPLICIET, WETTELIJK OF ANDERSZINS, TEN OPZICHTE VAN DE DIENST, DE INHOUD, SOFTWARE EN WEBSITES, WAARONDER, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN RECHT, VERKOOPBAARHEID, BRUIKBAARHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN HET NIET INBREUK MAKEN OP EIGENDOMSRECHTEN;
 • DE PROVIDERPARTIJEN VERWERPEN ALLE GARANTIES DIE BETREKKING HEBBEN OP DE VEILIGHEID, BETROUWBAARHEID, TIJDIGHEID EN PRESTATIE VAN DE DIENST, INHOUD, SOFTWARE EN WEBSITES. DE PROVIDERPARTIJEN GEVEN GEEN GARANTIE DAT DE DIENST, INHOUD, SOFTWARE EN WEBSITES AAN AL UW VEREISTEN ZULLEN VOLDOEN OF DAT DE UITVOERING VAN DE DIENST, DE INHOUD, DE SOFTWARE EN DE WEBSITES ONONDERBROKEN EN FOUTLOOS ZAL ZIJN;
 • GEEN ADVIES OF INFORMATIE, ZOWEL MONDELING ALS GESCHREVEN, DIE IS ONTVANGEN DOOR U VAN ONS DOOR MIDDEL VAN ONZE DIENSTEN, KAN GARANTIE DOEN ONTSTAAN DIE NIET UITDRUKKELIJK HIER GEGEVEN WERD. U KUNT NIET VERTROUWEN OP DERGELIJKE INFORMATIE OF ADVIES;
 • U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT U DE DIENST, DE INHOUD, SOFTWARE EN WEBSITES NAAR EIGEN GOEDDUNKEN EN RISICO ZAL DOWNLOADEN EN/OF GEBRUIKEN EN DAT U ALLEEN VERANTWOORDELIJK BENT VOOR SCHADE AAN UW COMPUTERSYSTEEM, MOBIELE TELEFOON, TOESTEL OF DATAVERLIES ALS GEVOLG VAN HET DOWNLOADEN OF HET GEBRUIK VAN DE INHOUD, DEZE SOFTWARE EN WEBSITES;
 • AFBEELDINGEN VAN PERSONEN OP DE WEBSITES EN/OF DE DIENSTEN, ZIJN VOOR ILLUSTRATIEVE DOELEINDEN. DIT ZIJN NIET DE PERSONEN DIE U DAADWERKELIJK DE DIENSTEN AANBIEDEN; EN
 • WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VERKEERDE VOORSTELLINGEN OF INTERPRETATIES VAN DE IDEEËN OF FEITEN ZOALS DEZE WORDEN WEERGEGEVEN IN DE INHOUD EN/OF OP DE WEBSITES.

15. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

U GAAT ER UITDRUKKELIJK MEE AKKOORD DAT U DE PROVIDERPARTIJEN OF EEN DERDE PARTIJ IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK ZULT HOUDEN VOOR SCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDIGE, PUNITIEVE, DOOR DERDEN VEROORZAAKTE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE ALS GEVOLG VAN WINSTDERVING, BEDRIJFSONDERBREKING, VERLIES VAN BEDRIJFSINFORMATIE E.D.) ALS GEVOLG VAN UW GEBRUIK OF MISBRUIK, OF HET ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, VAN DE DIENSTEN, DE INHOUD, DE SOFTWARE EN DE WEBSITES, ZELFS ALS DE BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGER VAN PROVIDER OVER HET RISICO OP DERGELIJKE SCHADE OP DE HOOGTE IS GESTELD (INCLUSIEF SCHADE AAN DERDEN). SOMMIGE RECHTSGEBIEDEN STAAN DE BEPERKING OF UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID VOOR INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE NIET TOE, DUS IS EERDER GENOEMDE BEPERKING MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN GEEN GEVAL ZAL DE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE PROVIDERPARTIJEN VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN GEVOLGEN DAARVAN (CONTRACTUEEL, ONRECHTMATIG (INCLUSIEF NALATIGHEID) OF ANDERS) HOGER ZIJN DAT HET BEDRAG DAT DOOR U IS BETAALD VOOR HET REGISTREREN VOOR DE DIENST, DE INHOUD, DE SOFTWARE EN DE WEBSITES.

16. ALGEMENE INFORMATIE

Deze Algemene voorwaarden vormen de volledige juridische overeenkomst en verstandhouding tussen u en Provider en vervangen alle eerdere overeenkomsten, verstandhoudingen en vertegenwoordigingen tussen u en Provider, die betrekking hebben op de Websites of Diensten. U gaat ermee akkoord dat geen joint venture, partnerschap, dienstverband of agentschap is ontstaan tussen u en ons, als gevolg van de Algemene voorwaarden of het gebruik van de Websites of Diensten.

U mag uw rechten of verplichtingen onder deze overeenkomst niet overdragen, tenzij wij daar schriftelijk toestemming voor hebben gegeven. Niets in deze overeenkomst beïnvloedt uw wettelijke rechten als consument.

17. TOEPASSELIJK RECHT, RECHTSGEBIED EN SCHEIDBAARHEID

Nationale wetten van uw land van inwoning zijn van toepassing op de relatie tussen u en Provider, ongeacht de bepalingen van de toepasselijke internationale wetten. U en Provider zien hierbij af van het recht op juryrechtspraak wat betreft handelingen die betrekking hebben op de Algemene voorwaarden. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Geschillen zullen worden ingediend voor besluitvormende en bindende arbitrage, volgens de arbitrageregels die toepasselijk zijn in uw land. Verzuim van Provider om bepaalde rechten en bepalingen uit te voeren of zich erop te beroepen, zoals is beschreven in de voorwaarden, kan op geen enkele manier worden geïnterpreteerd als verwerping of verzaking van deze rechten en bepalingen.

In het geval dat een bepaling uit de voorwaarden ongeldig of niet-uitvoerbaar wordt verklaard door een rechtbank van een bevoegd rechtsgebied of een aangewezen arbiter, zal de vaststelling daarvan op geen enkele wijze invloed hebben op de geldigheid of uitvoerbaarheid van een andere bepaling in deze voorwaarden.

ANNEX A

Europees annuleringsformulier (vul dit alleen in en stuur het terug als u uw aanschaf wenst te annuleren)

Naar MoxiGames, Pulse Digital B.V. Beemsterweg 12A, Almere, Nederland, e-mailadres: supportbe@moxigames.com

Ik/Wij (*) laat/laten (*) hierbij weten dat ik/wij (*) mijn/ons(*) verkoopcontract van volgende goederen (*)/voor het leveren van volgende dienst (*) wil/willen(*) annuleren,

Besteld op (*)/ontvangen op (*),

Naam van de consument(en),

Adres van de consument(en),

Handtekening van de consument(en) (alleen als dit formulier op papier wordt aangeleverd),

Datum

(*) Schrappen wat niet van toepassing is